Tuarascálacha Bhliantúil & Athbhreithnithe

Tuarascáil Bhliantúil OSFC 2016


 Tá Tuarascáil Bhliantúil na hOifige an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach do 2016 le fáil anois.

Léigh an Tuarascáil iomlán nó roghnaigh an chuid is mian leat a léamh.

Cuid 1 - Clár Ábhair, Brollach ón Stirúrthóir, Sracfhéachaint ar 2015, Caibidil 1 (Forbhreathnú ar OSFC) agus Caibidil 2 (Tuiscint Níos Fearr ar Chearta agus Dhualgais na bPáirtithe lena mBaineann faoi Dhlí na gCuideachtaí a Chur Chun Cinn)
Cuid 2 - Caibidil 3 (Aghaidh a Thabhairt ar Iompar Neamhdhleathach agus Neamhfhreagrach sa Mhéid go mBaineann sé le Dlí Cuideachta)
Cuid 3 - Caibidil 4 (Seirbhís Ardchaighdeáin do Chustaiméirí a chur ar fail do Pháirtithe Leasmhara Inmheánacha agus Seachtracha), Aguisíní 1 - 6 agus Gluais

ERRATA:

Leathanach 13        Ba cheart 5,065 an figiúr don leithdháileadh iomlán (€000anna)

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs (frequently asked questions) for information before contacting the Office.

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic

Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.

Ag Tabhairt Aire do Ghnó

Dé Máirt 25 Meán Fómhair 2018

LUIMNEACH

Taking Care of Business

Tuesday 25 September 2018     

LIMERICK