Foirm Chlárú
Beidhmid ag cothrom le dáta an t-ábhar ar an láithreán gréasáin ar bhonn rialta. Más mian leat bheith curtha in iúl go pras faoi faisnéis nua a bheith san áireamh ar an láithreán, clárú do spéis led' thoil agus nuair a bheidh ábhar nua curtha leis chuig an suíomh.
 
 
   
Clárú

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs (frequently asked questions) for information before contacting the Office.

Disclosure - Non Financial Information

Large -  companies, groups and undertakings are required to ​​​​​disclose and publish their policies on non-financial matters each financial year.

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic

Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.

Nochtadh – faisnéid neamh-airgeadais

 

Éilítear ar chuideachtaí mhóra a bpolasaí ar ábhair neamh-airgeadais a nochtadh  agus a fhoilsiú gach bliain aigeadais.