Foirm Tuarascáil Ciontaithe Indíotáilte

Is í an aidhm atá ag an bhFoirm Tuairiscithe seo go gceadófaí:

(i) don iniúchóir tuairisc a dhéanamh i bhformáid caighdeánach don Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach go bhfuil sé/sí den tuairim go bhfuil foras réasúnach ann chun a chreidiúint go bhfuil cion indíotáilte déanta faoi Achtanna na gCuideachta (féach fógra cinnidh). Beidh an oibligeád tuairiscithe seo ann faoi alt 194 (5) d'Acht na gCuideachtaí 1990 arna leasú ag alt 74 (e) den Acht um Fhorfheidhmiú Dlí Cuideachtaí, 2001, nó;

(ii) do chomhlacht gairmiúil forordaithe tuairisc a dhéanamh i bhformáid caighdeánach don Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach maidir le cinneadh dá chuid go bhfuil ball den chomhlacht atá i mbun leachtaithe nó glacadóireachta nach bhfuil na taifid chuí coinnithe aige. Beidh an oibligeád tuairiscithe seo ann faoi alt 58 den Acht um Fhorfheidhmiú Dlí Cuideachtaí, 2001, nó;

(iii)do chomhlacht gairmiúil forordaithe tuairisc a dhéanamh i bhformáid caighdeánach don Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach go bhfuil foras réasúnta aige chun a chreidiúint go bhfuil cion indíotáilte déanta ag ball dá chuid faoi Achtanna na gCuideachtaí le linn leachtaithe nó glacadóireachta. Beidh an oibligeád tuairiscithe seo ann faoi alt 192 58 den Acht um Fhorfheidhmiú Dlí Cuideachtaí, 2001.

(iv) do chomhlacht gairmiúil cuntasóirí aitheanta tuairisc a dhéanamh i bhformáid caighdeánach don Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach go bhfuil foras réasúnta aige chun a chreidiúint go bhfuil cion indíotáilte déanta ag ball dá chuid faoi Achtanna na gCuideachtaí le linn don té sin a bheith ina bhall den chomhlacht. Beidh an oibligeád tuairiscithe seo ann faoi alt 192 d'Acht na gCuideachtaí 1990 arna leasú ag alt 73 den Acht um Fhorfheidhmiú Dlí Cuideachtaí, 2001.

Leagtar amach sa bhfoirm seo freisin an cineál eolais a theastaíonn le go mbeidh an Stiúrthóir agus an fhoireann in ann meastóireacht chuí a dhéanamh ar an tuairisc. Má tá iniúchóir, comhlacht gairmiúil forordaithe nó comhlacht cuntasóireachta aitheanta tagtha ar an tuairim go bhfuil cion indíotáilte déanta de réir bhrí na n-alt thuasluaite, is féidir an fhoirm seo a chomhlánú agus a chur ar aghaidh chuig Oifig an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach in éindí le haon fhianaise dhoiciméadach nó eile a thugann tacaíocht don tuairim sin.

Sula gcomhláintear an fhoirm léigh le do thoil na Nótaí a leanas maidir le Comhlánú na Foirme Tuairisce.

Nótaí le Comhlánú na Foirme Tuairisce

  1. Ba cheart do gach duine/comhlacht atá ag tuairisciú ceisteanna 1, 2 agus 15 a fhreagairt
  2. Ina theannta sin ba cheart na ceisteanna a leanas a fhreagairt:
  • Ba cheart d'iniúchóirí atá ag tuairisciú faoi (i) thuas .i. an tuairisciú maidir le hamhras faoi chion indíotáilte faoi Alt 194(5) d'Acht na gCuideachtaí, 1990, ceisteanna 3 go dtí a 7 a fhreagairt.
  • >Ba cheart do chomhlachtaí gairmiúla forordaithe atá ag tuairisciú faoi (ii) thuas ceisteanna 8 go dtí a 11 a fhreagairt .i. an tuairisciú maidir le loiceadh leachtaitheora nó glacadóra taifid chuí a choinneáil faoi alt 58 den Acht um Fhorfheidhmiú Dlí Cuideachtaí, 2001.
  • Ba cheart do chomhlachtaí gairmiúla forordaithe agus do chomhlachtaí cuntasóireachta aitheanta atá ag tuairisciú faoi (iii) agus (iv) thuas .i. an tuairisciú maidir le forais réasúnta lena chreidiúint go bhfuil cion indíotáilte faoi Acht na gCuideachtaí déanta ag comhalta faoi Alt 58 den Acht um Fhorfheidhmiú Dlí Cuideachtaí, 2001 nó faoi alt 192 d'Acht na gCuideachtaí, 1990 arna leasú ag alt 73 den Acht um Fhorfheidhmiú Dlí Cuideachtaí, 2001, ceist 10 agus ceisteanna 12 go dtí a 14 a fhreagairt.

Foirm Tuarascáil Ciontaithe Indíotáilte (pdf, 98kb) (104kb)

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic

Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs (frequently asked questions) for information before contacting the Office.

Disclosure - Non Financial Information

Large -  companies, groups and undertakings are required to ​​​​​disclose and publish their policies on non-financial matters each financial year.

Nochtadh – faisnéid neamh-airgeadais

 

Éilítear ar chuideachtaí mhóra a bpolasaí ar ábhair neamh-airgeadais a nochtadh  agus a fhoilsiú gach bliain aigeadais.