Dlí Cuideachta & Tusa

Freagrachtaí

Soláthraíonn an rannóg a leanas forléargas ar fhreagrachtaí agus ar dhualgais phríomha leachtaitheoirí, ghlacadóirí agus scrúdaitheoirí. Tá fáil ar shonraí freagrachtaí iomlána dá gcuid faoi Achtanna na gCuideachtaí, faoi reachtaíocht thánaisteach agus faoi chásdlí gaolmhar i Leabhar Eolais an OSFC "The Principal Duties and Powers of Liquidators, Receivers and Examiners" ar féidir é a íoschóipeáil faoin rannóg "Naisc Ghaolmhara" ag deireadh an leathanaigh seo.

Leachtaitheoirí Is leachtaitheoir duine a stiúrann leachtú nó foirceannadh. Tá na príomhfhorálacha reachtúla a bhaineann le leachtaitheoirí leagtha amach i gCuid VI d'Acht na gCuideachtaí, 1963, i gCuid VI d'Acht na gCuideachtaí, 1990 agus i gCuid 5 den Acht um Fhorfheidhmiú Dlí Cuideachtaí, 2001.

Príomhdhualgais Leachtaitheoirí Is ionann na feidhmeanna ginearálta atá ag leachtaitheoirí deonacha agus ag leachtaitheoirí atá ainmnithe ag an gCúirt (oifigiúil) .i.:

  • cúrsaí na cuideachta a fhiosrú; 
  • a sóchmhainní a réadú; 
  • a fiacha a íoc, agus; 
  • aon farasbarr a roinnt ar na comhaltaí.


Glacadóirí

Is duine é glacadóir atá ainmnithe de bhun bintiúir (comhaontas iasachta) nó ordú Cúirte, arb é a phríomhchúram stiúir a fháil ar na sóchmhainní sin de chuid na cuideachta atá faoi mhorgáiste nó faoi mhuirear ag an gcuideachta i bhfábhar sealbhóir bintiúir (iasachtóir), na sóchmhainní sin a dhíol agus feidhm a bhaint as na fáltais chun na fiacha atá amuigh ag an sealbhóir bintiúir a ghlanadh.

Tá na príomhfhorálacha reachtúla a bhaineann le glacadóirí leagtha amach i gCuid VII d'Acht na gCuideachtaí, 1963 agus i gCuid VIII d'Acht na gCuideachtaí, 1990.

Scrúdaitheoirí

Is duine é scrúdaitheoir atá ceaptha ag an gCúirt do chuideachta, a dhéanann measúnú ar chuideachta atá curtha faoi "scrúdaitheoireacht" agus más féidir, a ullmhaíonn plean chun an chuideachta, a gnóthais nó codanna substainteacha díobh a tharrtháil.

Tá na príomhfhorálacha reachtúla a bhaineann le scrúdaitheoirí leagtha amach in Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1990, i gCuid IX d'Acht na gCuideachtaí, 1990 agus i gCuid II d'Acht na gCuideachtaí (Leasú) (Uimh. 2), 1999.

Naisc Ghaolmhara:Rialuithe Cúirte

Theme picker

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic

Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna a Bhaineann le Dócmhainneacht
Saincheisteanna um Chosaint Sonraí

Ráiteas ar fheidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)

Nuacht is Déanaí

Fear cúisithe i roinnt cionta a d’eascair as imscrúdú OSFC.

D'eisigh an Oifig Preasráiteas ar an ábhar (Béarla amháin).