Ceangail Úsáideach

Ceangail Úsáideach

Uirlis Tairsí Arlíne do FBManna
Is Grúpa tras-Rialtais é an Grúpa Cumarsáide FBM a cuireadh ar bun chun na tacaí féidearthaigh atá le fáil do FBManna ar fud na tíre ón Rialtas agus a chuid ghníomhaireachtí agus Oifigí a chur in iúl níos fearr. Mar cuid dá n-obair d'fhorbair siad tairseach eolais arlíne do FBManna, a soláthraíonn eolas ar thart is 80 tacaí do gnó (airgeadais agus neamh-airgeadais). Béarla amháin faoi láthair.

Oifig an Ard-Aigne 
Suíomh idirlín Oifig an Ard-Aigne in Éirinn ina bhfuil Achtanna agus Ionstraim Reachtúla uile na hÉireann ó dháta bhunaithe an Stáit i 1922 go dáta ar taispeáint. 

British and Irish Legal Information Institute
Suíomh idirlín an British and Irish Legal Information Institute ina bhfuil fáil ar théacs bhreithiúnais thábhachtacha na Cúirte Éireannaí.

Banc Ceannas na hÉireann 
Suíomh idirlín Bhanc Ceannais na hÉireann ag a bhfuil eolas úsáideach a bhaineann lena fheidhmeanna éagsúla agus lena fhreagrachtaí reachtúla.

Oifig um Chlárú Cuideachtaí 
Suíomh idirlín na hOifige um Chlárú Cuideachtaí in Éirinn a bhfuil sé de fhreagracht uirthi eolas reachtúil áirithe a bhaineann le cuideachtaí atá ag trádáil in Éirinn a bhailiú agus a chur ar fáil don phobal 

Grúpa Athbhreithnithe Dlí Chuideachta
Suíomh idirlín an Grúpa Athbhreithnithe Dlí Chuideachta a bhfuil athbhreithniú á dhéanamh aige ar ghnéithe de dhlí cuideachta na hÉireann de réir clár oibre atá leagtha amach ag an Roinn Gnó, Fiontair agus Nuálaíochta in Éirinn 

Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí
Bunaíodh an Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí an 31 Deireadh Fómhair 2014 agus is e atá ina chomhlacht freagrach as dlí cosaint tomhaltaí agus ionmaíocht in Éirinn. 
 
Lárionad um Rialachas Corparáideach
Is tionscnamh d’Ollscoil na hÉireann, Baile Átha Cliath é. Sé an príomh-aidhm atá ag an Larionad ná feabhas rialachais corparáideach in Éirinn a cothú. 
 
Seirbhís Chúirteanna
Suíomh idirlín na Seirbhíse Cúirteanna in Éirinn a bhfuil sé de fhreagracht uirthi córas an cheartais in Éirinn a bhainistiú. 

Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta
Suíomh idirlín na Roinne Post, Fiontair agus Nuálaíochta in Éirinn. Tá an Roinn seo freagrach as cur chun cinn polasaí agus reachtaíocht maidir le dlí cuideachta agus rialachán gnó de chineálacha eile, m.sh. caidreamh tionsclaíoch, coinníollacha fostaíochta, ceadúnais oibre, r-thráchtáil agus rialúchán trádála. 

Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí
Suíomh idirlín Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí 

Coimisiún Eorpach
Suíomh idirlín an Choimisiúin Eorpaigh ag a bhfuil reachtaíocht an Aontais Eorpach i réimse an dlí chuideachta agus i réimse eile a bhaineann leis ar taispeáint. 

Garda Síochána
Suíomh idirlín an Gharda Shíochána (póilíní na hÉireann). 
 
Rialtas na hÉireann
Suíomh idirlín lárnach Rialtas na hÉireann ónar féidir leat teacht ar chomhlachtaí éagsúla an Rialtais. 

Tithe an Oireachtas
Suíomh idirlín Pharlaimint na hÉireann ina bhfuil eolas faoin dul chun cinn atá á dhéanamh ag reachtaíocht trí Dháil Éireann (Teach Íochtar) agus Seanad hÉireann (Teach Uachtar). 
 
UMICÉ
Suíomh idirlín Údarás Mhaoirseacht Iniúchóireacht agus Cuntasaíocht na hÉireann. D'eisigh UMICÉ treoir maidir le dualgas iniúchóirí tuairisciú don OSFC (Béarla amháin).
 
Institiúid na Stiúrthóirí in Éirinn
Comhlacht ionadaíochta do stiúrthóirí agus gairmithe sínsear in Éirinn. Agus é cleamhnaithe ar Institiúid na Stiúrthóirí domhanda, tairgíonn an Institiúid réimse oiliúint agus seirbhísí dá bhall chun a néifeacht mar stiúrthóirí a méadú.

Ag Dul i nGleic le Breabaireacht agus Éilliú
De bhun cur chuige thras-Rannach a ghlac Rialtas n hÉireann chun feasacht a spreagadh faoi neamhdhleathacht breabaireacht agus éilliú a bunaíodh an suíomh idirlín, agus chun eolas a sholáthar ar conas a déantofar, nó chun a thuairisciú aon amrhras faoi cleachtais éillithe. Is í eagras amháin atá bainteach leis an iarracht comhoibríocha seo an OSFC.

Rialuithe Cúirte

Theme picker

Airí

Foilseacháin Nua: Treoir Do Cuideachtai Aonbhaill
Chuir rphoist chuig info@odce.ie chun cóip a fháil
Tabhairt cuairt ar na CFManna sula ndéanann tú teagmháil leis an oifig
Covid-19 agus CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 31 Nollaig 2021)

Nuacht is Déanaí

Tuarascáil Bhliantúil na OFSC do 2021 le fáil anois

Deiseanna gairme leis an Údarás Forfheidhmithe Corparáideach

Bunú an UFC