Freagrachtaí

Sna rannóga a leanas leagtar amach príomhfhreagrachtaí cuideachtaí, stiúrthóirí cuideachta agus/nó rúnaithe faoi Achtanna na gCuideachtaí, faoi reachtaíocht thánaisteach agus faoi chásdlí gaolmhar. Tá breis eolais faoi rólanna cuideachtaí, stiúrthóirí cuideachta agus/nó rúnaithe le fáil sna Leabhair Eolais is féidir a íoschóipeáil ag bun an leathanaigh seo.

Freagrachtaí Cuideachtaí

 • Is iad seo a leanas príomhdhualgais chuideachtaí:
 • Leabhair chuí chuntas a choinneáil;
 • Cuntais bhliantúla a ullmhú;
 • Go ndéanfaí iniúchadh bliantúil (faoi réir eisceachtaí);
 • Cláir agus doiciméid áirithe a choinneáil;
 • Doiciméid áirithe a chlárú le Cláraitheoir na gCuideachtaí;
 • Cruinnithe ginearálta na cuideachta a thionól. 


Freagrachtaí Stiúrthóirí Cuideachta
Tá raon leathan agus éagsúil freagrachtaí ag stiúrthóirí cuideachta. As dhá fhoinse go príomha a eascraíonn a gcuid dualgas: reacht (Achtanna an Oireachtais agus reachtaíocht eile, m.sh. Rialúcháin AE) agus dlí coiteann.

Is féidir dualgais stiúrthóirí faoi dhlí coiteann a choimriú faoi thrí phrionsabal:

 • Caithfidh stiúrthóirí a gcumhachtaí a fheidhmiú de mheon macánta agus ar mhaithe na cuideachta ina hiomláine.
 • Ní cheadaítear do stiúrthóirí brabús neamhnochta a dhéanamh as bheith ina stiúrthóir agus ní mór dóibh cuntas a thabhairt in aon bhrabús a fhaigheann siad go rúnda siocair post an stiúrthóra bheith acu.
 • Tá sé d'oibleagáid ar stiúrthóirí a gcuid feidhmeanna a chomhlíonadh le haire, le scil agus le dúthracht chuí.


Seo a leanas dualgais reachtúla stiúrthóirí:

 • Dualgais mar oifigeach cuideachta faoi Achtanna na gCuideachtaí;
 • Dualgas leabhair chuí chuntas a choinneáil;
 • Dualgas cuntais bhliantúla a ullmhú;
 • Dualgas iniúchadh bliantúil a fháil déanta;
 • Dualgas cláir áirithe agus doiciméid eile a choinneáil;
 • Dualgas doiciméid áirithe a chlárú le Cláraitheoir na gCuideachtaí;
 • Dualgas eolas pearsanta áirithe a nochtadh;
 • Dualgas cruinnithe ginearálta na cuideachta a thionól;
 • Dualgais maidir le bearta leis an gcuideachta;
 • Dualgais stiúrthóirí cuideachtaí faoi leachtú agus dualgais stiúrthóirí cuideachtaí dócmhainneacha 


Freagrachtaí Rúnaithe Cuideachta
Is iad príomhfheidhmeanna rúnaí cuideachta riarachán na cuideachta ó lá go lá a mhaoirsiú agus a chinntiú go sonrach go gcomhlíonann an chuideachta an dlí agus go gcloíonn sí lena rialacháin féin.

 • Déanfar achoimre ar a gcuid dualgais mar a leanas:
 • Dualgais reachtúla faoi Achtanna na gCuideachtaí (de ghnáth in éindí le stiúrthóir);
 • Dualgas eolas pearsanta áirithe a nochtadh;
 • Dualgas aire, scil agus dúthracht chuí a fheidhmiú- Dualgais riaracháin 


Naisc Ghaolmhara:

Tá na foilseacháin thíos le fail as Béarla amháin


Rialuithe Cúirte

Theme picker

Airí

Foilseacháin Nua: Treoir Do Cuideachtai Aonbhaill
Chuir rphoist chuig info@odce.ie chun cóip a fháil
Tabhairt cuairt ar na CFManna sula ndéanann tú teagmháil leis an oifig
Covid-19 agus CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 31 Nollaig 2021)

Nuacht is Déanaí