Freagrachtaí

Sna rannóga a leanas leagtar amach príomhfhreagrachtaí cuideachtaí, stiúrthóirí cuideachta agus/nó rúnaithe faoi Achtanna na gCuideachtaí, faoi reachtaíocht thánaisteach agus faoi chásdlí gaolmhar. Tá breis eolais faoi rólanna cuideachtaí, stiúrthóirí cuideachta agus/nó rúnaithe le fáil sna Leabhair Eolais is féidir a íoschóipeáil ag bun an leathanaigh seo.

Freagrachtaí Cuideachtaí

 • Is iad seo a leanas príomhdhualgais chuideachtaí:
 • Leabhair chuí chuntas a choinneáil;
 • Cuntais bhliantúla a ullmhú;
 • Go ndéanfaí iniúchadh bliantúil (faoi réir eisceachtaí);
 • Cláir agus doiciméid áirithe a choinneáil;
 • Doiciméid áirithe a chlárú le Cláraitheoir na gCuideachtaí;
 • Cruinnithe ginearálta na cuideachta a thionól. 


Freagrachtaí Stiúrthóirí Cuideachta
Tá raon leathan agus éagsúil freagrachtaí ag stiúrthóirí cuideachta. As dhá fhoinse go príomha a eascraíonn a gcuid dualgas: reacht (Achtanna an Oireachtais agus reachtaíocht eile, m.sh. Rialúcháin AE) agus dlí coiteann.

Is féidir dualgais stiúrthóirí faoi dhlí coiteann a choimriú faoi thrí phrionsabal:

 • Caithfidh stiúrthóirí a gcumhachtaí a fheidhmiú de mheon macánta agus ar mhaithe na cuideachta ina hiomláine.
 • Ní cheadaítear do stiúrthóirí brabús neamhnochta a dhéanamh as bheith ina stiúrthóir agus ní mór dóibh cuntas a thabhairt in aon bhrabús a fhaigheann siad go rúnda siocair post an stiúrthóra bheith acu.
 • Tá sé d'oibleagáid ar stiúrthóirí a gcuid feidhmeanna a chomhlíonadh le haire, le scil agus le dúthracht chuí.


Seo a leanas dualgais reachtúla stiúrthóirí:

 • Dualgais mar oifigeach cuideachta faoi Achtanna na gCuideachtaí;
 • Dualgas leabhair chuí chuntas a choinneáil;
 • Dualgas cuntais bhliantúla a ullmhú;
 • Dualgas iniúchadh bliantúil a fháil déanta;
 • Dualgas cláir áirithe agus doiciméid eile a choinneáil;
 • Dualgas doiciméid áirithe a chlárú le Cláraitheoir na gCuideachtaí;
 • Dualgas eolas pearsanta áirithe a nochtadh;
 • Dualgas cruinnithe ginearálta na cuideachta a thionól;
 • Dualgais maidir le bearta leis an gcuideachta;
 • Dualgais stiúrthóirí cuideachtaí faoi leachtú agus dualgais stiúrthóirí cuideachtaí dócmhainneacha 


Freagrachtaí Rúnaithe Cuideachta
Is iad príomhfheidhmeanna rúnaí cuideachta riarachán na cuideachta ó lá go lá a mhaoirsiú agus a chinntiú go sonrach go gcomhlíonann an chuideachta an dlí agus go gcloíonn sí lena rialacháin féin.

 • Déanfar achoimre ar a gcuid dualgais mar a leanas:
 • Dualgais reachtúla faoi Achtanna na gCuideachtaí (de ghnáth in éindí le stiúrthóir);
 • Dualgas eolas pearsanta áirithe a nochtadh;
 • Dualgas aire, scil agus dúthracht chuí a fheidhmiú- Dualgais riaracháin 


Naisc Ghaolmhara:

Tá na foilseacháin thíos le fail as Béarla amháin


Rialuithe Cúirte

Theme picker

Airí

Foilseacháin Nua: Treoir Do Cuideachtai Aonbhaill
Chuir rphoist chuig info@odce.ie chun cóip a fháil
Tabhairt cuairt ar na CFManna sula ndéanann tú teagmháil leis an oifig
Covid-19 agus CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 31 Nollaig 2021)

Nuacht is Déanaí

Tuarascáil Bhliantúil na OFSC do 2021 le fáil anois

Deiseanna gairme leis an Údarás Forfheidhmithe Corparáideach

Bunú an UFC