« back Seirbhís den Scoth don Chustaiméir
 

Fógra Covid-19: Sonraí teagmhála sealadacha

Tá ráiteas (Béarla amháin) eisithe ag ODCE ar fheidhmíocht ár bhfeidhmeanna le linn na géarchéime seo.

De réir mholtaí an Rialtais agus ar mhaithe le leas na foirne, tá feidhmeanna Oifig an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach á seachadadh faoi láthair ag baill foirne atá ag obair go cianda. Mar chuid de na socruithe seo, tá monatóireacht rialta á déanamh ar ár bpríomhlíne teileafóin lasc (01- 858 5800) agus ar ár mbosca isteach ríomhphoist ginearálta (info@odce.ie).

Ar an drochuair, ní bheidh rochtain ag gach ball foirne ar a seoltaí ríomhphoist oibre féin agus mar sin moltar gach comhfhreagras ríomhphoist a sheoladh nó a chóipeáil chuig info@odce.ie. Mar sin féin, tá roinnt teorainneacha i gceist leis na socruithe seo ar chumas na foirne freagairt go pras ar cheisteanna nó ar theagmhálacha eile. Bí linn má tá aon mhoill bheag inár bhfreagraí.


Is cuid shubstaintiúil d’obair OSFC gníomhaíocht ghéilliúntais agus forfheidhmithe, agus tabharfaidh sin taca do leas ginearálta an phobail i ndáil le caighdeán maith dlí i leith cleachtais chorparáideacha a fhorbairt agus a choinneáil. I gcomhréir leis an sainchúram ginearálta sin tá an Oifig ag tairgeadh roinnt seirbhísí discréideacha don phobal i gcoitinne mar atá:

  •  Eolas maidir le Géilliúntas 
  • Eolas Ginearálta 
  • Gearáin maidir le Dlí Cuideachta 
  • Comhairliúchán 


Chomh maith leis sin tugaimid an deis don chustaiméir teagmháil a dhéanamh leis an Oifig i dtaobh ceisteanna seirbhís chustaiméara, eolas faoin gcaoi a bhfeidhmíonn an tAcht um Shaoráil Faisnéise san Oifig agus an deis a shuim a chlárú más mian leis teachtaireacht a fháil nuair a chuirtear eolas nua ar an suíomh idirlín.

 

Eolas Seirbhíse Custaiméara

Tá an Oifig tiomanta do sheirbhís ardchaighdeáin a sholáthar ar mhodh éifeachtúil, éifeachtach agus tráthúil. Is é is aidhm dúinn seirbhísí ardchaighdeáin a sholáthar dár gcustaiméirí, faoi mar a shonraítear inár gCairt Chustaiméirí, agus caighdeán na seirbhíse a sholáthraímid a fheabhsú ar bhonn leanúnach. Tabharfaidh an Plean Chustaiméirí tacaíocht do feidhmiúcháin tiomantas seirbhíse inár gCairt Chustaiméirí.

Mar chustaiméir, d’fhéadfá a bheith míshásta leis an gcaighdeán seirbhíse a fuair tú ón Oifig. Aithnímid gur féidir meancóga a dhéanamh agus moilleanna a tharlú. Ceaptar ár nósanna imeachta gearán chun cabhrú leat gearán a dhéanamh ionas go bhféadfaimid freagairt agus, nuair is féidir, rudaí a cheartú.

Tugann ár ndoiciméidí Seirbhíse Chustaiméirí feidhm don tiomantas seo.


Search

Oifig an Stiúrthóra un Fhorfheidhmiú Corparáideach
16 Cearnóg Pharnell, BAC 1
Teileafóin: +353 1 858 5800
Email: i#n#f#o#|#o#d#c#e#.#i#e