Faoin OFSC

Déan Comhthadhail Linn

Fógra Covid-19: Sonraí teagmhála sealadacha

Mar gheall ar an éigeandáil sláinte poiblí atá ann faoi láthair, agus de réir threoracha an Rialtais, tá oifigí ODCE dúnta go dtí go dtabharfar fógra breise dóibh. Mar sin féin, is féidir teagmháil a dhéanamh le foireann OSFC tríd an bpríomhlíne teileafóin (01 858 5800) agus trí r-phost (info@odce.ie). Iarrtar ar bhaill an phobail, ar feadh ré na géarchéime reatha, comhfhreagras poist a theorannú a oiread agus is féidir agus, ina ionad sin, ríomhphost a úsáid nuair is féidir.


Seoladh Poist:
Oifig an Stiúrthóra un Fhorfheidhmiú Corparáideach
16 Cearnóg Pharnell
Baile Átha Cliath 1
D01 W5C2
Éire

Teileafóin: +353 (0)1 858 5800
Facs: +353 (0)1 858 5801
R-poist: info@odce.ie
* LoCall: 1890 315 015
Ceisteanna Preasa: pressqueries@odce.ie
Nochtuithe Cosanta: protected.disclosures@odce.ie

* Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhféadfadh soláthraithe seirbhíse éagsúla rátaí éagsúla a ghearradh as úsáid uimhreacha 1890 (LoCall).

Ceangail Gaolmhara:


Oifigeach Rochtana ceaptha ag an Oifig chun cabhair a thabhairt do dhaoine le míchumas ina ndéileácha leis an Oifig. Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach Rochtana trína sonraí thuas.

Tá Sonraí Seirbhíse (Cairt Chustaiméara san áireamh), ár Imeachta Gearáin Chustaiméara agus Foirm Gearáin Chustaiméara le fáil trín nasc seo.

Rialuithe Cúirte

Theme picker

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic
Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.
Socruithe Covid-19 do CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Covid-19: Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 9 Meitheamh 2021)

Nuacht is Déanaí

Pléadálann fear as Co. Lú ciontach i gcionta calaoiseacha trádála agus calaoise. Tá Preas Ráiteas eisithe ag an Stiúrthóir ar an ábhar.