Iniúchadh, Iniúchadh diolúine, Iniúchaí
Is é atá in iniúcadh ná scrúdú ráitis aireadais cuideachta mar a ullmhaigh stiúrthóirí na cuideachta iad.  Déantar inúchóir cáilithe an inúchadh agus tugtar tuairisc tuairim ar cibé go bhfuil nó nach bhfuil léargas fíor agus cothrom tugtar agus in aontas lena leabhair chuntais.  Déan tagairt led’thoil ar Leabhrán Faisnéise agus Treoir Thapa an OSFC ar Iniúchóirí.
Is é atá i ndíolúine ó iniúchadh ná ceallú gá atá le cuideachtaí áirithe a ráitis airgeadais a scrúdú agus tuairisc ar ag iniúchóir reachtúil.

Is féidir le cuideachtaí príomháideacha teoranta beaga agus cuid de CTRanna a dhíolmhú ón riachtanas a ráitis airgeadais reachtála a inúchadh má chomhlíonann siad dhá cheann de na coinníollacha seo a leanas: - láimhdeachas de níos lú ná €8.8m, - iomlán an chláir chomhardaithe de níos lú ná €4.4m, an meánlíon de 50 fostaí nó níos lú.  Sa bhreis, ní mór don chuideachta a tuairisceán bliantúil don bhliain reatha agus an bhliain roimhe sin araon le Cláraitheoir na gCuideachtaí comhdaíodh in am.

Tá díolúine ó iniúchadh ar fáil freisin do ghrúpa cuideachtaí a cháilíonn le háireamh mar "grúpa beag" (Alt 356 d’Acht na gCuideachtaí 2014).

Is féidir.  Is féidir le aon chomhalta nó comhaltaí de chuideachta a bhfuil nach lú ná 10% de na cearta vótála sa chuideachta acu fógra a sheirbheáil ar an gcuideachta á rá nach mian leo go leasann an cuideachta bhaint as an díolúine ó iniúchadh (Alt 334 d’Acht na gCuideachtaí).

Sa chás cuideachta faoi theorainn ráthaíochta (CTR) - is féidir le aon chomhalta den chuideachta fógra a sheirbheáil trí scríbhinn ar an gcuideachta á rá nach mian leo go leasann an cuideachta bhaint as an díolúine ó iniúchadh i mbliain arigeadais sonraithe - Alt 1218 d'Acht na gCuideachtaí.

Is é iniúchóir  (a shainítear mar iniúchóir reachtúil faoi Acht na gCuideachtaí) ná duine gairmiúil neamhspleách atá cáilithe iniúchadh a dhéanamh ar ráiteas airgeadais cuideachta.  Tá liosta de na iniúchóirí agus gnólachtaí iniúchóireachta i dteideal gníomhú mar iniúchóir cuideachta Éireannach ar fáil ar an nasc seo chun: an Oifig um Chlárú Cuideachtaí (OCC) (Béarla amháin).
De ghnáth is iad stiúrthóirí cuideachta nua a ceapann an chéad iniúchóir agus ina dhiaidh sin ceapfaidh nó athcheapadh na comhaltaí an t-iniúchóir ag gach CGB (Alt 382 d’Acht na gCuideachtaí).

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic

Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.

Treoir Nua le Fáil

Tá iad seo a leanas árna eisiúnt le OSFC:  

7 Leabhrán Eolais nua agus 

12 Treoir Thapa nua bunaithe ar Acht na gCuideachtaí 2014.