Seirbhís den Scoth don Chustaiméir

Fógra Covid-19: Sonraí teagmhála sealadacha

Tá ráiteas (Béarla amháin) eisithe ag ODCE ar fheidhmíocht ár bhfeidhmeanna le linn na géarchéime seo.

De réir mholtaí an Rialtais agus ar mhaithe le leas na foirne, tá feidhmeanna Oifig an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach á seachadadh faoi láthair ag baill foirne atá ag obair go cianda. Mar chuid de na socruithe seo, tá monatóireacht rialta á déanamh ar ár bpríomhlíne teileafóin lasc (01- 858 5800) agus ar ár mbosca isteach ríomhphoist ginearálta (info@odce.ie).

Ar an drochuair, ní bheidh rochtain ag gach ball foirne ar a seoltaí ríomhphoist oibre féin agus mar sin moltar gach comhfhreagras ríomhphoist a sheoladh nó a chóipeáil chuig info@odce.ie. Mar sin féin, tá roinnt teorainneacha i gceist leis na socruithe seo ar chumas na foirne freagairt go pras ar cheisteanna nó ar theagmhálacha eile. Bí linn má tá aon mhoill bheag inár bhfreagraí.


Is cuid shubstaintiúil d’obair OSFC gníomhaíocht ghéilliúntais agus forfheidhmithe, agus tabharfaidh sin taca do leas ginearálta an phobail i ndáil le caighdeán maith dlí i leith cleachtais chorparáideacha a fhorbairt agus a choinneáil. I gcomhréir leis an sainchúram ginearálta sin tá an Oifig ag tairgeadh roinnt seirbhísí discréideacha don phobal i gcoitinne mar atá:

  •  Eolas maidir le Géilliúntas 
  • Eolas Ginearálta 
  • Gearáin maidir le Dlí Cuideachta 
  • Comhairliúchán 


Chomh maith leis sin tugaimid an deis don chustaiméir teagmháil a dhéanamh leis an Oifig i dtaobh ceisteanna seirbhís chustaiméara, eolas faoin gcaoi a bhfeidhmíonn an tAcht um Shaoráil Faisnéise san Oifig agus an deis a shuim a chlárú más mian leis teachtaireacht a fháil nuair a chuirtear eolas nua ar an suíomh idirlín.

 

Eolas Seirbhíse Custaiméara

Tá an Oifig tiomanta do sheirbhís ardchaighdeáin a sholáthar ar mhodh éifeachtúil, éifeachtach agus tráthúil. Is é is aidhm dúinn seirbhísí ardchaighdeáin a sholáthar dár gcustaiméirí, faoi mar a shonraítear inár gCairt Chustaiméirí, agus caighdeán na seirbhíse a sholáthraímid a fheabhsú ar bhonn leanúnach. Tabharfaidh an Plean Chustaiméirí tacaíocht do feidhmiúcháin tiomantas seirbhíse inár gCairt Chustaiméirí.

Mar chustaiméir, d’fhéadfá a bheith míshásta leis an gcaighdeán seirbhíse a fuair tú ón Oifig. Aithnímid gur féidir meancóga a dhéanamh agus moilleanna a tharlú. Ceaptar ár nósanna imeachta gearán chun cabhrú leat gearán a dhéanamh ionas go bhféadfaimid freagairt agus, nuair is féidir, rudaí a cheartú.

Tugann ár ndoiciméidí Seirbhíse Chustaiméirí feidhm don tiomantas seo. Tá súil againn go mbeimid in ann do ghearán a réiteach go sásúil. Mar sin féin, má fhanann tú míshásta lenár bhfreagra is féidir leat do ghearán a tharchur chuig Oifig an Ombudsman. Tá an tOmbudsman cothrom, neamhspleách, agus saor le húsáid.
 
Iarrfaidh an tOmbudsman ort sonraí faoi do ghearán agus cóip dár bhfreagra deiridh ar do ghearán. Is é an bealach is fearr le teagmháil a dhéanamh leis an Ombudsman ná:
  

  • Cliceáil ar an nasc ‘Déan Gearán’ ag www.ombudsman.ie
  • Nó scríobh chuig: Oifig an Ombudsman, 6 Ardán Earlsfort, Baile Átha Cliath 2, D02 W773
  • Nó glaoch ar an Ombudsman ar 01 636 5600 má tá aon cheist agat nó má tá cabhair uait chun do ghearán a dhéanamh.

Rialuithe Cúirte

Theme picker

Airí

Foilseacháin Nua: Treoir Do Cuideachtai Aonbhaill
Chuir rphoist chuig info@odce.ie chun cóip a fháil
Tabhairt cuairt ar na CFManna sula ndéanann tú teagmháil leis an oifig
Covid-19 agus CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 31 Nollaig 2021)

Nuacht is Déanaí

Preasráiteas 21 Iúil 2021 (Béarla amháin) - Pléadálann fear ciontach i gcionta dlí cuideachtaí

Preasráiteas eisithe ag an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach maidir le foilsiú a Thuarascála Bliantúla do 2020