Feidhmeanna an Stiúrthóra
Géilliúntas

Géilliúntas Ceann de na feidhmeanna tábhachtacha atá ag an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach is ea géilliúntas i leith cheanglais Achtanna na gCuideachtaí a spreagadh. Comhlíonann an Stiúrthóir agus an fhoireann an dualgas sin trí bhuntáistí géilliúntais agus iarmhairtí neamhghéilliúntais i leith an dlí a insint ós comhair an tsaoil. Áirítear ar na straitéisí a mbaintear úsáid astu:

  • cur i láthair poiblí maidir le OSFC, mar shampla ó thaobh cumhachtaí agus feidhmeanna de;
  • foilsiú eolais via na meán clóite agus leictreonacha faoi na dualgais agus faoi na cumhachtaí dlí atá ann de réir dlí cuideachta na hÉireann;
  • dul i gcomhchomhairle le comhlachtaí agus le páirtithe leasmhara gairmiúla chun aontú ball dá gcuid le ceanglais an dlí a dhaingniú;
  • plé a dhéanamh leis an Rialtas agus le páirtithe eile de réir mar a theastaíonn chun freastal don Stiúrthóir agus chun tacú leis sa ról atá aige maidir le géilliúntas.

Forfheidhmiú

Tá feidhm an Stiúrthóra maidir le fiosrúchán agus le forfheidhmiú leathan go leor. Is sna réimsí seo a leanas is mó atá cumhacht aige ó thaobh an dlí:

  • fiosrúcháin a thionscnamh chun fíricí i leith cuideachtaí a thabhairt chun solais;
  • daoine a ionchúiseamh sa chás go bhfuiltear amhrasach go bhfuil Achtanna na gCuideachta á sárú acu;
  • maoirsiú a dhéanamh ar chuideachtaí faoi leachtú oifigiúil agus deonach agus ar chuideachtaí dócmhainneacha neamhleachtaithe;
  • srianta a chur ar stiúrthóirí agus ar oifigigh eile cuideachta agus a ndícháiliú;
  • maoirsiú leachtaitheoirí agus ghlacadóirí agus
  • féimhigh neamhurscaoilte a bhíonn ag gníomhú mar oifigigh chuideachta a rialú.


Tá cur síos níos mine faoi chumhachtaí agus faoi fheidhmeanna an Stiúrthóirí ar fáil san Aguisín a théann le foilseachán dár gcuid, "Introduction to the ODCE" ar féidir é a íosluchtáil i bhformáid pdf.

Rialuithe Cúirte

Theme picker

Airí

Foilseacháin Nua: Treoir Do Cuideachtai Aonbhaill
Chuir rphoist chuig info@odce.ie chun cóip a fháil
Tabhairt cuairt ar na CFManna sula ndéanann tú teagmháil leis an oifig
Covid-19 agus CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 31 Nollaig 2021)

Nuacht is Déanaí

Tuarascáil Bhliantúil na OFSC do 2021 le fáil anois

Deiseanna gairme leis an Údarás Forfheidhmithe Corparáideach

Bunú an UFC