Dualgas ar Chomhionannas agus ar Cheart an Duine

Dualgas na hEarnála Poiblí ar Chomhionannas agus ar Cheart an Duine

Ceanglaítear faoin dlí ar gach comhlacht poiblí in Éirinn comhionannas a chur chun cinn, idirdhealú a chosc agus cearta daonna a gcuid fostaithe, custaiméirí, úsáideoirí seirbhíse agus gach duine a dtéann a mbeartais agus a bpleananna i bhfeidhm orthu a chosaint. Tugtar Dleacht Comhionannais agus Cearta an Duine na hEarnála Poiblí (an Dualgas) ar an oibleagáid dhlíthiúil seo.

Tá an Dualgas mar chuid de dhlí na hÉireann ó 2014 agus tá sé leagtha amach in alt 42 den Acht um Choimisiún um Chearta an Duine agus Comhionannas 2014. Cuireann sé comhionannas agus cearta daonna i bhfeidhm sa chaoi a gcomhlíonann comhlachtaí poiblí a bhfeidhmeanna agus chuige sin, tá an cumas aige athrú dearfach a dhéanamh ar an gcaoi a mbíonn comhlachtaí poiblí i dteagmháil le baill an phobail, agus lena bhfoireann féin.

Oibreoidh ODCE chun deireadh a chur le hidirdhealú, comhionannas deiseanna a chur chun cinn agus cearta daonna na ndaoine a sholáthraíonn siad seirbhísí dóibh agus baill foirne agus a gcuid oibre laethúla á ndéanamh aici.

Cinntíonn an Oifig ina cuid oibre ó lá go lá agus go háirithe agus í ag plé le páirtithe leasmhara nach ndéanann aon bhall den phobal nó geallsealbhóir eile idirdhealú in idirghníomhaíochtaí leis an Oifig faoi aon cheann de na forais chosanta; inscne, stádas sibhialta, stádas teaghlaigh, claonadh gnéasach, míchumas, aois, cine, reiligiún agus ballraíocht i bpobal an Lucht Siúil.

Leathnaíonn an Oifig an chóir chéanna cóireála dá foireann.

ODCE will work to ensure the elimination of discrimination, promotion of equality of opportunity and protection of the human rights of those to whom they provide services and staff when carrying out their daily work.

In its day to day work and particularly in its dealings with stakeholders the Office ensures that no member of the public or other stakeholder suffers discrimination in interactions with the Office under any of the protected grounds; gender, civil status, family status, sexual orientation, disability, age, race, religion and membership of the Traveller community.

The Office extends the same equality of treatment to its staff.

Rialuithe Cúirte

Theme picker

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic

Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19

Sonraí teagmhála sealadacha

Saincheisteanna a Bhaineann le Dócmhainneacht

Saincheisteanna um Chosaint Sonraí

Nuacht is Déanaí

Tuarascáil Bhliantúil na OFSC do 2021 le fáil anois

Deiseanna gairme leis an Údarás Forfheidhmithe Corparáideach

Bunú an UFC