2015 - 2016

2016

Tuarascálacaha a fuarthas le linn 2016
Le linn na bliana dar deireadh an 31 Nollaig 2016, fuair an OSFC 4 nochtadh cosanta.

An gníomh (más ann dó) a rinneadh mar fhreagairt ar na nochtuithe cosanta sin
Tar éis scrúdú a dhéanamh orthu, cinneadh nár tháinig dhá cheann díobh faoi chuimisiú shainchúram na hOifige. Thángthas ar réiteach sásúil don tríú ceann tar éis don Oifig seo idirghabháil a dhéanamh. Rinneadh scrúdú ar an méid a bhí sa cheathrú nochtadh cosanta a fuarthas, d'fhonn a chinneadh ar tháinig siad faoi chuimsiú shainchúram reachtúil na hOifige. Cinneadh gur tháinig agus ag deireadh na bliana, bhí an scrúdú fós ar siúl ag an Oifig.

Aon fhaisnéis eile a bhaineann leis na nochtuithe cosanta sin agus an gníomh a rinneadh de réir mar a bhféadfadh an tAire Caiteachais Phoiblí & Athchóirithe a iarraidh ó am go ham.
Níl sé infheidhme.

2015

Tuarascálacaha a fuarthas le linn 2015
Le linn 2015, rinneadh trí nochtadh dá leithéid leis an Oifig mar dhuine forordaithe faoi alt 7 den Acht. Ní bhfuair an Oifig tuarascálacha ar bith mar fhostóir faoi alt 6 den Acht, nó i gcás ar bith faoi alt 10.

An gníomh (más ann dó) a rinneadh mar fhreagairt ar na nochtuithe cosanta sin
Déileáladh leis na cásanna sin ar fad ar mhodh a bhí comhsheasmhach le cur chuige na hOifige maidir le déileáil le líomhaintí éagóra, lena n-áirítear trí thagairt d’oibleagáidí na hOifige i ndáil le rúndacht.

Aon fhaisnéis eile a bhaineann leis na nochtuithe cosanta sin agus an gníomh a rinneadh de réir mar a bhféadfadh an tAire Caiteachais Phoiblí & Athchóirithe a iarraidh ó am go ham.
 Níl sé infheidhme.

Rialuithe Cúirte

Theme picker

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic
Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.
Socruithe Covid-19 do CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Covid-19: Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 9 Meitheamh 2021)

Nuacht is Déanaí

Pléadálann fear as Co. Lú ciontach i gcionta calaoiseacha trádála agus calaoise. Tá Preas Ráiteas eisithe ag an Stiúrthóir ar an ábhar.