2015 - 2016

2016

Tuarascálacaha a fuarthas le linn 2016
Le linn na bliana dar deireadh an 31 Nollaig 2016, fuair an OSFC 4 nochtadh cosanta.

An gníomh (más ann dó) a rinneadh mar fhreagairt ar na nochtuithe cosanta sin
Tar éis scrúdú a dhéanamh orthu, cinneadh nár tháinig dhá cheann díobh faoi chuimisiú shainchúram na hOifige. Thángthas ar réiteach sásúil don tríú ceann tar éis don Oifig seo idirghabháil a dhéanamh. Rinneadh scrúdú ar an méid a bhí sa cheathrú nochtadh cosanta a fuarthas, d'fhonn a chinneadh ar tháinig siad faoi chuimsiú shainchúram reachtúil na hOifige. Cinneadh gur tháinig agus ag deireadh na bliana, bhí an scrúdú fós ar siúl ag an Oifig.

Aon fhaisnéis eile a bhaineann leis na nochtuithe cosanta sin agus an gníomh a rinneadh de réir mar a bhféadfadh an tAire Caiteachais Phoiblí & Athchóirithe a iarraidh ó am go ham.
Níl sé infheidhme.

2015

Tuarascálacaha a fuarthas le linn 2015
Le linn 2015, rinneadh trí nochtadh dá leithéid leis an Oifig mar dhuine forordaithe faoi alt 7 den Acht. Ní bhfuair an Oifig tuarascálacha ar bith mar fhostóir faoi alt 6 den Acht, nó i gcás ar bith faoi alt 10.

An gníomh (más ann dó) a rinneadh mar fhreagairt ar na nochtuithe cosanta sin
Déileáladh leis na cásanna sin ar fad ar mhodh a bhí comhsheasmhach le cur chuige na hOifige maidir le déileáil le líomhaintí éagóra, lena n-áirítear trí thagairt d’oibleagáidí na hOifige i ndáil le rúndacht.

Aon fhaisnéis eile a bhaineann leis na nochtuithe cosanta sin agus an gníomh a rinneadh de réir mar a bhféadfadh an tAire Caiteachais Phoiblí & Athchóirithe a iarraidh ó am go ham.
 Níl sé infheidhme.

Rialuithe Cúirte

Theme picker

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic

Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna a Bhaineann le Dócmhainneacht
Saincheisteanna um Chosaint Sonraí

Ráiteas ar fheidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)

Nuacht is Déanaí

Tá Tuarascáil Bhliantúil do 2019 an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparaideach foilsithe.

Preasráiteas eisithe ag an Stiúrthóir