Ár Riachtannais Eolais

Le cúnamh a thabhairt don OSFC chun a sainchúram forfheidhmithe a chleachtadh faoi Achtanna na gCuideachtaí tá sé den riachtanas go gcuirfidh an pobal ar fáil don Oifig aon eolas a chuireann imthosca maidir le mí-iompar duine aonair nó le mí-iompar corparáideach faoi Achtanna na gCuideachtaí i gcéill. B’fhéidir go gcaithfimid cúnamh a iarraidh ónar gcomhfhreagraithe ar bhonn leanúnach i gcásanna áirithe. I bhfianaise an mheasa a dhéanfaimid ar an eolas agus ar an ábhar taca déanfaimid cinneadh faoi cén gníomhú, dá mbá ann dó dár gcuidse a bheadh cuí agus cé an chaoi b’oiriúnaí chun sásamh a bhaint amach nó pionós a ghearradh faoin dlí.

Cuirimid Foirm Ghearáin ar fáil duit leis na nithe ar cás duit iad a chur in iúl dúinn. Is ann atá leagtha amach an cineál eolais a theastódh uainn chun gearán a mheas mar is cuí. Tig leat cóip leictreonach a íosluchtáil ónár suíomh idirlín. Tar éis an Fhoirm a chomhlíonadh cuir ar aghaidh chugainn í leis an doiciméadú a bhaineann leis agus a thacaíonn le do dhearbhú maidir le mí-iompar corparáideach nó le mí-iompar duine aonair.

Tabhair faoi deara le do thoil nach ngabhfaidh an OSFC i mbun gnímh i gcás gach gearáin. Ar na cúinsí ina bhféadfaimis cinneadh a dhéanamh nár chóir baint a bheith againn leis an scéal tá:

  • má tá an ceart ag an ngearánaí de réir dlí cás sibhialta a thionscnamh i gcoinne na cuideachta nó i gcoinne páirtí nach í a bhfuil conspóid aige/aici leis agus nuair is leor sin chun an scéal a leigheas.
  • murar léir go bhfuil Achtanna na gCuideachtaí á shárú. Más rud é áfach go bhfuil sé le tuiscint go bhfuil reachtaíocht eile á shárú tig linn an gearánaí a chur faoi bhráid na n-údarás ábhartha (m.sh. an Garda Síochána (sa chás gur féidir calaois a bheith i gceist, na Coimisinéirí Ioncaim sa chás go bhfuiltear amhrasach faoi shárú dlí cánach, an tÚdarás Iomaíoch sa chás go gceaptar sárú dlí iomaíochta a bheith i gceist, etc.);
  • má bhaineann an sárú atá luaite ó cheart le dualgais forfheidhmithe Chláraitheoir na gCuideachtaí, rud a chinnteoidh go gcuirfear faoi bhráid a Oifige é, nó
  • mura bhfuil an chumhacht faoin dlí ag an OSFC idirghabháil a dhéanamh go héifeachtúil.


Ceangal Gaolmhara:
Aonad Fhorfheidhmiú
• Foirm Gearráin

Rialuithe Cúirte

Theme picker

Airí

Foilseacháin Nua: Treoir Do Cuideachtai Aonbhaill
Chuir rphoist chuig info@odce.ie chun cóip a fháil
Tabhairt cuairt ar na CFManna sula ndéanann tú teagmháil leis an oifig
Covid-19 agus CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 31 Nollaig 2021)

Nuacht is Déanaí

Tuarascáil Bhliantúil na OFSC do 2021 le fáil anois

Deiseanna gairme leis an Údarás Forfheidhmithe Corparáideach

Bunú an UFC